Същност, видове и класификация на стоките

By | January 25, 2016

1019  Стока е всяко нещо, което има потребителна стойност и се предлага за размяна, независимо от това дали е материален продукт, услуга или нещо друго, способно да удовлетвори конкретни потребности и желания на потенциалните потребители. По- кратко бихме могли да кажем, че стока е всяко нещо, което може да удовлетвори реални или потенциални потребности и желания и се предлага на пазара. Задачата на маркетинга е да открие и оцени възможностите за размяна и да организира целесъобразно усилията за нейното осъществяване. Маркетингът не се интересува от стоката от гледна точка на обществено необходимия труд за нейната направа, а от потребителската и стойност.
 В съвременния маркетинг има 4 типа характеристики, които формират потребителската стойност на стоката, в най- общ план:

1.Ядро на продукта или основно предназначение
2.Физическа характеристика- качество, марка, стил, опаковка
3.Разширени характеристики- цена, сервиз, гаранция
4.Характеристики на продукта, свързани с личностните особености на потребителя- обществено признание, предимства пред конкурента, нови переспективи.
Първото равнище е свързано с основното предназначение на стоката- с потребността, която удовлетворява. Независимо дали изхождаме от гледна точка на потребителя или на производителя, втората фаза е да се “облече” стоката в определени физически характеристики и да се постави нейната търг.марка. Третото равнище е свързано с характеристики, които допълват потребителската стойност на стоката. Тези характеристики изясняват представата на потребителя дали ще купи стоката или не. Четвъртото равнище касае дълбоко личностни особености на потребителите, които имат много важно значение за правилното позициониране на стоката на пазара.
Всяка стока има следните основни маркетинг характеристики:
– тя е оценявана от потребителя според ползата която му носи
– тя може да съществува под различна форма- вещ, услуга, идея
– тя е съвкупност от материални и нематериални компоненти
– степента и на полезност и на задоволяване на потребности определя качеството й.
Според една от основните тези в маркитнга – стоката може успешно да се продава и потребява, само ако е създадена след внимателно проучване на нуждите, потребностите и търсенето на определен целеви пазар, в определен период от време.
Стоката е съвкупност или закономерен резултат от следните елементи:
– нужда- липса на нещо, което не притежаваме
– потребност- нужда проявяваща се в специфична форма
– потребителско търсене- потребност с покупателна способност
– размяна- вземане на една стока срещу друга
– сделки- съглашение м/у две или повече страни
– пазар-мястото за среща м/у производители и потребители.
Маркетинг същност на стоките се проявява на 4 равнища: стоката като идея; стоката като реализация; стоката като потребление и стоката като задоволяване на допълнителни потребности. За маркетинга е много важно да се определи подреждането на 4 характеристики на стоката в ценностната йерархия на потребителя.

Известни са най- различни класификации на стоките. Целта при класифицирането е винаги стоките да се разграничават в групи по някакви вътрешни сходства, които биха направили по-лесно разработването на подходящ, еднакъв за всяка група маркетинг микс. Най- често използваните класификации са както следва:

1. Класификация по трайност и материалност на продукта
– трайни стоки, могат да променят собственика си без това да се отразява на потребителските им свойства
– нетрайни материални продукти- напр.храна
– нематериални трайни продукти, тук основно се причисляват идеите
– нематериални нетрайни продукти, тук влизат услугите от всякакъв вид

2. Стоки по краен клиент

2.1 Стоки за лична употреба
– консумативи- характеризират се с кратък и в повечето случай не много активен процес на купуване
– купуване след сравняване – висока степен на лична заинтересованост, напр.дрехи
– купуване при случайни стоки- по- висока норма на печалба, допълнителни характеристики и лична продажба, напр.цветя
– спец.стоки- висока степен на лична ангажираност, напр.картина
– нови стоки- силен маркетинг.
– купувани по принуда- има много време на избор, напр.застраховки, лечение и т.н.

2.2 Стоки с промишлено предназначение
– суровини и материали
– окомплектоване
– машини и съоръжения
– комплектни обекти
– нематериални продукти, напр.лицензи
– професионални услуги

3. Класификация на стоките по форма
– стоки вещи- имат материално- веществен характер
– стоки услуги- производството и потреблението им съвпадат по време и място
Стоката е един от най- важните елементи в цялостната маркетингова политика на фирмата. В крайна сметка тя е тази, която носи печалбата на фирмата и позволява да продължи дейността си. Изучаването, планирането и правилната стратегия за извеждането на стоката на пазара, стой в основата на цялостната стокова политика на фирмата. Добре изглеждаща стока, предложена на точното място, в точното време, на подходящия потребител на добра цена, е нещо което малко фирми успяват да постигнат. А в крайна сметка това е най- важното.

Източник: http://target-box.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *